Kategoria: Komputer w społeczeństwie

MOŻLIWE ZESTAWIENIE

LEXIS pozwala na pewne typy badań, któ­rych prowadzenie za pomocą obecnych metod jest zwykle niepraktyczne. Niemal za naciśnię­ciem guzika można zebrać wszystkie preceden­sy dotyczące określonej choroby lub szkody, mimo że w przeszłości nie istniała żadna tego rodzaju klasyfikacja. Możliwe jest zestawienie wszystkich wyroków jednego sędziego w okreś­lonej kategorii sporów w celu ukazania jego nastawienia; postawa sędziego może stanowić klucz do wygrania sprawy. Podobnie otrzymać można wszystkie precedensy, w których adwo­kat przeciwnika występował jako pełnomocnik procesowy, wprowadzając po prostu nazwisko tego prawnika do stacji końcowej. („Stacja koń­cowa” składa się z klawiatury, ekranu telewi­zyjnego, drukarki i związanego z tym wyposa­żenia, które znajduje się w większej lub mniej­szej odległości od samego komputera).

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!

UZUPEŁNIENIE DOSTĘPNYCH NARZĘDZI

Przynajmniej aktualnie, LEXIS nie stanowi środka zastępczego, lecz tylko uzupełnienie do­stępnych narzędzi badawczych. Jest to jednak ogromnie wartościowy dodatek, który powinien zarówno polepszyć jakość obsługi prawnej, jak radykalnie zredukować czas potrzebny na po­szukiwania, umożliwiając tym samym obniże­nie honorariów adwokackich. Ponieważ LEXIS wymaga minimalnego przygotowania prawni­czego i praktyki, niektórzy adwokaci posługują się już „paraprofesjonałami” (specjalnie szkolo­nymi osobami bez wykształcenia prawniczego) przy obsłudze komputerowych stacji końco­wych, zmniejszając w ten sposób jeszcze bar­dziej koszty badań prawniczych. Należy się spo­dziewać dalszego postępu w tej dziedzinie.

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!

PRAWO DO POMOCY PRAWNEJ

Wielu z nas uważa, że konstytucyjne prawo do pomocy prawnej jest codziennie naruszane w naszych sądach karnych, gdzie oskarżeni są przydzielani adwokatom (albo czasem sami nie­roztropnie ich wybierają) nie mającym żadnych kwalifikacji poza tytułem i uprawnieniem do wykonywania zawodu. LEXIS nie rozwiązuje może w pełni problemu, lecz z pewnością sta­nowi szansę zredukowania nierówności między narzędziami prowadzenia badań dostępnymi dl& bogatego i biednego prawnika oraz między usługami prawniczymi, z których korzystają bogaty i biedny klient. Wynik sporów i oskar­żeń może stać się bardziej zależny od oceny meritum samej sprawy, a mniej od jakości re­prezentacji prawnej.

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!

NA ZASADZIE PRZYWILEJU

Jednakże LEXIS jest oferowany obecnie na zasadzie „przywileju” udzielanego ograniczo­nej liczbie użytkowników, którzy podpisują długoterminowe umowy, zobowiązując się do niewielkiej z góry wnoszonej opłaty na rzecz LEXIS’a — w wysokości 36 000 dolarów rocz­nie. Ponadto trzeba brać pod uwagę co naj­mniej równej wielkości dodatkową sumę po­średnich kosztów ogólnych, przeznaczonych na takie pozycje, jak szkolenie adwokata, perso­nelu itp. Na takie zobowiązania mogą sobie pozwolić tylko najbogatsze firmy prawnicze, które reprezentują zwykle klientów rekrutują­cych się spośród wielkich i potężnych korpora­cji.

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!