Kategoria: Początki komputerów

UŻYTKOWANIE SYSTEMU

To jest właśnie użytkowanie systemu informatycznego, które wywiera najbardziej bezpośredni i indywidual­ny wpływ na nasze życie. Chodzi tu o użytko­wanie, do którego kontroli społeczeństwo jest niemal ex definitione najgorzej przygotowane. Z tego względu określenie „przedsiębiorstwo usług publicznych” może być uznane za szcze­gólnie adekwatne, ponieważ poza użytecznością społeczną zawiera ono drugie skojarzenie: im­plikuje konieczność administracyjnej regulacji. Chociaż specjaliści-informatycy używając wy­rażenia „system publicznych usług komputero­wych” nie zaproponowali dotąd wyraźnie takiej kontroli,^ wyrażają oni być może podświadomie taki właśnie postulat.

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!

BEZPOŚREDNIO DO DOMÓW

Przyszły „system publicznych usług kompu­terowych” dotrze bezpośrednio do naszych do­mów za pośrednictwem przewodów telefonicz­nych, telewizji kablowej, a nawet komunikacji radiowej. Może pojawić się na naszych ekra­nach telewizyjnych, za pośrednictwem maszy­ny do pisania, wyposażonej w urządzenie dru­karskie stacji końcowej albo głośnika. System ten zaproponuje nam wiele usług informatycz­nych, z którymi będziemy mogli aktywnie współdziałać, dokonując zakupów w supermar­kecie, uczestnicząc w zajęciach dydaktycznych, w warunkach zbliżonych do warunków naucza­nia w szkole, przedkładając opinie naszemu kongresmanowi i senatorowi albo organizato­rom badań rynkowych.

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!

WARTOŚĆ USŁUG

To nie jest fantazja naukowa. Chociaż te kategorie publicznych usług komputerowych nie zostały jeszcze za­oferowane, mieszczą się niewątpliwie w ramach aktualnych możliwości technologicznych. Ściśle rzecz biorąc, Federalny Urząd Komunikacji ogłosił już przepisy, które jako warunku udzie­lenia koncesji wymagają, aby pewne typy ka­blowych systemów telekomunikacyjnych były wyposażone w zdolność dwukierunkowego, wzajemnego oddziaływania. Czy od wprowadze­nia systemu publicznych usług komputerowych dzieli nas 5, 10 czy więcej lat — to zależy nie­mal wyłącznie od opłacalności ekonomicznej. Wartość tego typu usług zdumiewa wyobraź­nię. Rzeczywistością staje się masowa, po­wszechna edukacja dorosłych, jak również kształcenie chorych i przykutych do łoża kalek.

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!

SIEDZĄC PRZED EKRANEM

Telewidz siedzący przed ekranem może oglądać lekcję lub pokaz i być równocześnie poddany testowi zrozumienia problemu. Nauczanie przy pomocy komputera (Computer Aided Instruction), za pośrednictwem którego uczeń porozu­miewa się „tam i z powrotem” ze swym kom- puterem-nauczycielem, odbywa się w mieszka­niu ucznia. Dla pracującej żony lub męża co­dzienny kierat zakupów może stać się mniej nużący, a przed nabywcą lubiącym „przebierać, w towarze otworzą się realne możliwości, aby kupować z rozwagą, z możliwością porównywa­nia ceny i jakości towarów. Oznacza to zwięk­szenie do maksimum siły nabywczej. Instytuty badania opinii publicznej nie potrzebują dłużej ograniczać swych obserwacji do wybranych ka­tegorii grup wzorcowych, lecz mogą otrzymy­wać natychmiast odpowiedzi z milionów miesz­kań, uzyskując możliwość dokonywania analiz wedle kryteriów obszaru geograficznego, płci, wieku lub niemal każdej innej wybranej cechy.

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!