CZYNIENIE DOBREGO UŻYTKU

Podobna doktryna „czy­nienia dobrego użytku” z systemu usług kom­puterowych jest również konieczna, aby kon­trolować władzę, która przy pomocy tej „nowej broni” może być sprawowana nad naszymi umysłami. Tak dochodzimy do sformułowania Trzeciej zasady obowiązującej w systemie publicznych usług komputerowych:Informacje dostarczone przez przedsię­biorstwo publicznych usług komputero­wych winny służyć interesowi publiczne­mu.Sformułowane wyżej doktryny „sprawiedli­wego dostępu” (fair access), „rzetelnego (nale­żytego) ujawnienia informacji” (fair disclou- sure) i „czynienia dobrego (słusznego) użytku” (fair use) definiują pojęcia przy pomocy naj­bardziej szerokich i ogólnych określeń. Na tym etapie ery komputera wydaje się to konieczne, ponieważ ani nie dysponujemy wszystkimi szczegółowymi danymi na temat tego, jak bę­dą działały i jak będą wykorzystywane oma­wiane systemy usług komputerowych, ani nie mamy wiele doświadczenia w zakresie ich uży­wania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!