GŁÓWNE ZALECENIA

Główne zalecenia FTC były następujące:Klienci instytucji kredytowych powinni mieć prawo osobistego badania i robienia odpi­sów treści swoich kartotek, zaś kody informa­cyjne używane przez banki informacji kredyto­wej winny być przełożone na język zrozumiały dla laika w interesie osób weryfikujących treść rejestrów.Banki informacji kredytowej powinny być zobowiązane do uzyskania wyraźnego upoważ­nienia klienta przed przygotowaniem wszech­stronnego raportu śledczego (full-scale investi- gative report), dotyczącego jego życia prywat­nego. Jeżeli bank nie uzyska takiego upoważ­nienia, mógłby opracować jedynie raport nie wymagający prowadzenia dochodzeń (nonin- vestigative report).Wymóg ujawnienia danych winien być po­szerzony w taki sposób, aby osoba trzecia ko­rzystająca z doniesień instytucji kredytowych w celu wydania „negatywnej” decyzji, była zo­bowiązana dostarczyć kopię owego negatywne­go doniesienia zainteresowanej osobie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!