JEDNA Z ZASAD PRAKTYKI

Transakcje dotyczyły wielu ziden­tyfikowanych współuczestników grupy prze­stępczej i rozsianych po całym świecie świad­ków, z których większość nastawiona była nie- przyjaźnie wobec moich klientów. Wiedziałem, że SEC , a następnie Ministerstwo Sprawiedli­wości i Urząd Prokuratora Stanów Zjednoczo­nych prowadziły uprzednio dochodzenia i nie­wątpliwie dysponowały ogromną ilością proto­kołów z postępowania przed wielką ławą przy­sięgłych  i z innych przesłuchań, zeznań świadków oraz podobnych materiałów zebra­nych w krzyżowym ogniu pytań .Jedną z ważnych zasad praktyki sądowej jest unikanie tam, gdzie to jest możliwe, zadawania świadkowi pytań poza sytuacjami, gdy odpo­wiedź jest znana i można zmusić go do jej udzie­lenia. Dokumenty, którymi dysponował rząd, były w związku z tym ogromnie doniosłe.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!