ODPOWIEDNIE PRZEPISY

Rzadko zresztą można znaleźć odpowiedni przepis usta­wowy czy konstytucyjny, który nie wymagałby jakiejś interpretacji lub wykładni. W związku z tym wielu prawników sięga najpierw do prawa precedensowego i bada problem w od­wrotnej kolejności od kazusów do ustaw, a je­śli to jest konieczne, aż do konstytucji. Chociaż poszukiwanie precedensów jest za­daniem powierzanym często najmłodszemu prawnikowi, prawidłowo realizowane badania mogą być pracochłonnym, wyczerpującym za­jęciem i dlatego pociągają za sobą ogromne wy­datki klienta, ponieważ prawnicy wystawiają rachunek, pośrednio lub bezpośrednio, w zależ­ności od liczby godzin spędzonych nad sprawą. Rzetelne badania prawne wymagają wynajdy­wania użyteczności precedensów wśród milio­nów wyroków wydanych w ciągu wielu lat przez sądy federalne, stanowe i lokalne, jak również oceny prac naukowców, którzy pisali na ten temat w Stanach Zjednoczonych i wszę­dzie tam, gdzie istnieje common law (np. w An­glii) lub, w pewnych przypadkach, nawet w ta­kich krajach prawa cywilnego  jak Francja.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!