PODOBNY WYMÓG

Podobny wymóg, odnoszący się do deklaracji o skutkach zorganizowania banku, mógłby być stosowany do niektórych typów wielkich prywatnych sy­stemów gromadzenia danych. Taka deklaracja na temat skutków banku informacji, ogłoszona przed udzieleniem koncesji, zawierałaby urzę­dowy opis każdego proponowanego banku in­formacji, łącznie z jego celami, działalnością, środkami nadzoru, przedstawieniem i analizą wszystkich spodziewanych korzyści oraz ujem­nych następstw. Następnie urząd posiadający kompetencje do udzielania koncesji sporządzał­by raport i dokonywał oceny, czy spodziewane korzyści przeważają nad ryzykiem. W sprawach spornych lub trudnych do rozstrzygnięcia to­
czyłoby się postępowanie z udziałem wszystkich osób zainteresowanych, dysponujących prawem zadawania pytań i przedstawiania własnych wniosków. W końcowym stadium procesu wszy­stkie istotne okoliczności zostałyby ujawnione w taki sposób, aby wszyscy mogli się z nimi zapoznać i poddać je ocenie. Istniałaby tu zatem przynajmniej możliwość sygnalizowania niepo­koju społecznego i zabiegania o korygującą ak­cję ustawodawczą.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!