PRZEKONUJĄCE FRAGMENTY

Najbardziej przekony­wające są te fragmenty jego orzeczenia, które stwierdzają, że przedsiębiorstwo dostarczające gaz nie może przy wystawianiu rachunków po­legać wyłącznie na komputerze:W znacznej mierze skomputeryzowane operacje fir­my w dziedzinie inkasowania należności i wypowia­dania usług podporządkowane są jedynie trosce towa­rzystwa o wydajność i ochronę interesów majątko­wych. Tymczasem, klauzula „należytego procesu” zo­stała wprowadzona po to, aby chronić interesy oby­wateli przed procedurami, które bardziej służą izolo­waniu państwa od jednostki, zamiast służyć potrze­bom tych ostatnich. Konstytucja zna wyższe wartości niż szybkość i sprawność postępowania. Błąd jest nie do uniknięcia zarówno w dzia­łalności ludzkiej, jak i komputera. Jednakże, jeśli przemysł decyduje się polegać na syste­mie informatycznym i nie umieszcza między decyzjami komputera a poszkodowaną jednost­ką weryfikującego sądu człowieka (jak to mia­ło miejsce w sporze między gazownią a mną), to wówczas należy zmusić przemysł do zmiany metod albo w drodze bezpośredniej akcji admi­nistracyjnej, albo poprzez nałożenie wystarcza­jąco dużych kar, aby wymóc na nim reformę dotychczas stosowanych procedur.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!