RZĄDOWY SYSTEM

Co się tyczy kasowania zapi­sów nieścisłych i nieaktualnych, to należy pod­nieść, że dowód, iż coś nie istnieje jest zawsze problematyczny, zaś całkowite „wymazanie” informacji wyłania specjalne problemy w pew­nych współczesnych systemach komputero­wych.Nasz rządowy system opiera się wszakże w dużej mierze na zaufaniu i uczciwości obywa­teli. Bez tego nasze prawa podatkowe okazałyby się już dawno zupełnie nieskuteczne. Większość osób kierujących bankami informacji uczyni niewątpliwie wszystko, co w ich mocy, aby przestrzegać obowiązujących zarządzeń. Aczkol­wiek kontrola tego może być trudna, jest ona możliwa i będzie ulegała usprawnieniu w miarę postępów technologii.Komitet Doradczy Ministerstwa Zdrowia, Edukacji i Opieki Społecznej (HEW), któremu przewodniczył Willis H. Ware, uczony-informa- tyk o wielkiej wyobraźni i wykazujący ogrom­ne zaangażowanie w tej dziedzinie, zapropono­wał w swym raporcie z 1973 r. kilka podstawo­wych zasad, pomyślanych jako gwarancje bez­pieczeństwa obowiązujące zautomatyzowane sy­stemy gromadzenia informacji personalnych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!