TYPOWE ZASTOSOWANIE PROGRAMU

Rozważmy, na przykład, typowe zastosowa­nie programu w systemie abonenckim (time sharing application). W systemie takim, funk­cjonujące w komputerze części procesora (cen­tralnej jednostki przetwarzającej) są podzielo­ne na ogromną ilość maleńkich kadrów czaso­wych, trwających milisekundy albo nawet mi­krosekundy (tysięczne albo milionowe części sekundy). Te kadry czasowe są rozdzielane ko­lejno między wielu odległych klientów, którzy stawiają pytania i otrzymują odpowiedzi za po­średnictwem stacji końcowych, przypominają­cych klawiatury alfanumeryczne powiązane z ekranami telewizyjnymi w systemie LEXIS. Stacje końcowe połączone są z komputerem przy pomocy linii telefonicznych. Chociaż każ­dy użytkownik dzieli komputer z wieloma in­nymi klientami, urządzenia wejścia i wyjścia obsługiwane przez człowieka działają o tyle wolniej w porównaniu z elektronową prędkoś­cią procesora, że odpowiedzi komputera wyda­ją się być, praktycznie rzecz biorąc, natychmia­stowe. Każdy użytkownik działa więc w taki sposób, jak gdyby miał komputer do wyłącznej dyspozycji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!