UDZIELANIE ZEZWOLENIA

W każdym wypadku udzielenia zezwolenia na zorganizowanie banku informacji Komisja jest obowiązana wydać zarządzenie określające cel rejestru oraz dane personalne, które mogą być w nim gromadzone. Jeżeli istnieją specjalne po­wody, zezwolenie może być ograniczone pew­nym terminem. Komisja jest również upoważ­niona do wydawania zarządzeń na temat sposo­bu zbierania informacji, metod ich przetwarza­nia, używanego wyposażenia technicznego, tego jakie dane personalne mogą być udostępnione, przechowywania informacji oraz środków nad­zoru i procedur bezpieczeństwa, których powin­no przestrzegać kierownictwo banku informacji.Jeżeli istnieje jakakolwiek przyczyna, aby podejrzewać, iż jakaś informacja w rejestrze jest nieścisła, wówczas prawo stanowi, że „od­powiedzialny kierownik rejestru powinien nie­zwłocznie przedsięwziąć konieczne kroki w ce­lu ustalenia prawidłowości informacji i, jeśli to jest potrzebne, skorygować lub usunąć ją z re­jestru”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!