UŚCIŚLENIE PRAWA

Istnieją jeszcze bardziej zawiłe pre­cedensy związane z daleko bardziej rozległymi problemami banku informacji.Zważywszy, że te sprzeczne punkty widzenia są tak przekonywające, rozstrzyganie kwestii spornych związanych z bankiem informacji mo­że być ostatecznie uzależnione od sądowej oce­ny odpowiednich kryteriów społecznych — cze­goś na kształt niejasnej i złej definicji testu pornografii, którą ostatnio ustanowił Sąd Naj­wyższy (dotyczy ona raczej oceny, co jest jesz­cze przyzwoite, a co już nie). Próbę uściślenia prawa do tajemnicy sfery życia prywatnego, opartą na ocenie odpowied­nich norm społecznych podjęto w 1972 r. w Ka­lifornii przy okazji sprawy Starka. Trzyosobo­wy federalny sąd konstytucyjny przeciwstawiał się próbom Ministerstwa Skarbu, które na pod­stawie nowo wydanej federalnej ustawy o ta­jemnicy bankowej {Bank Secrecy Act) doma­gało się, aby bank informował władzę o pew­nych transakcjach finansowych klienteli.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!