W OBRONIE INTERESÓW ELITY

LEXIS to system skomputeryzowanych usług w zakresie poszukiwań prawnych. Jest on obec­nie gotów do eksploatacji i oferuje się go do użytku w Nowym Jorku. W bliskiej przyszłości planuje się stopniowe wprowadzenie tego sy­stemu w całym kraju. Jego poprzednia wersja była dostępna przez pewien czas w Ohio. Ocena ogromnych korzyści, jakie oferuje ten typ komputerowego przedsiębiorstwa wyższej uży­teczności wymaga pewnego zrozumienia ame­rykańskiego prawa zwyczajowego (common law) i tradycyjnych metod prowadzenia ba­dań prawnych.Konstytucja federalna i konstytucje stanowe oraz ustawy rzadko traktują o konkretnym przedmiocie sporu w wystarczająco szczegóło­wy sposób, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Wiele spośród tych dokumentów zostało prze­zornie napisanych przy użyciu ogólnych termi­nów, wyrażających generalne zasady, które miały być stosowane przez wiele lat od przy­padku do przypadku, w miarę jak rosło do­świadczenie, pozostawiając maksimum dopusz­czalnej elastyczności, aby pozwolić przyszłym generacjom rozwiązywać problemy przyszłości.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!