WOBEC SPECYFICZNYCH WŁAŚCIWOŚCI

Czy, wobec specy­ficznych właściwości oprogramowania, ma rze­czywiście sens nakładanie przez jeden stan po­datku od własności na ruchomościach w odnie­sieniu do programu dla systemu prowadzenia badań prawniczych, służącego adwokatom w skali całego państwa lub w skali międzynaro­dowej, tylko po prostu dlatego, że hardware znajduje się w jego granicach? Czy tego rodza­ju podatek nie byłby nieuzasadnionym obcią­żeniem dla handlu międzystanowego lub mię­dzynarodowego? Czy mogłoby to skłonić wła­ściciela do przeniesienia swego hardware w in­ne miejsce (nawet jeśli z innych względów po­stępowanie takie byłoby nieekonomiczne) albo do zakupienia jirmware, mimo że software był­by bardziej użyteczny? Czy wielkość podatku nie powinna być określana przy uwzględnieniu takich momentów, jak słuszność proponowa­nych obciążeń podatkowych w porównaniu z po­datkiem nakładanym na inne przedmioty ma­jątkowe i działalność handlową oraz korzyści gospodarcze i społeczne, które będą uzyskiwane dzięki popieraniu przemysłu komputerowego?

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!