ZALECENIA RAPORTU

Raport zaleca także:Ustawodawstwo federalne gwarantujące jednostce prawo do ustalenia, jakie dane na jej temat są przechowywane w skomputeryzowa­nych systemach informatycznych oraz zapew­niające prawo do otrzymania kopii tych danych na żądanie uprawnionego.Ustawodawstwo przyznające jednostce prawo kwestionowania rzetelności i aktualności każdej informacji na jej temat, znajdującej się w skomputeryzowanym rejestrze.Ustawodawstwo nakładające na organiza­cje prowadzące rejestry danych obowiązek in­formowania jednostek na ich żądanie o wszel­kich formach korzystania z informacji na ich temat, które znajdują się w skomputeryzowa­nych kartotekach.Zalecenia Komitetu Doradczego, aczkolwiek minimalne, są istotnymi gwarancjami wolności. Mimo, że zajmują się one tylko wycinkiem pro­blematyki masowego banku informacji, wiele z nich powinno zostać bezzwłocznie przyjętych. Orędzie Prezydenta o stanie państwa z 1974 r. stwierdza, że rząd uznaje tę sferę zagadnień za szczególnie ważną tak, iż można się spodzie­wać podjęcia wkrótce jakiejś akcji w tej dzie­dzinie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!